ഇൻ-ഹൗസ് സബ്ലിമേഷൻ പ്രിന്റ്

സൗകര്യം

2 പ്രിന്റിംഗ് മെഷീനുകൾ

1 സബ്ലിമേഷൻ പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ

1 3D ഡൈ-കട്ട് മെഷീൻ

വാർഷിക ഔട്ട്പുട്ട്

1-2 ദശലക്ഷം ജോഡി ഇൻസോൾ

Laser-cutting
Print
Print-in-roll