തുണിത്തരങ്ങൾ

ലിസ്റ്റുചെയ്ത തുണിത്തരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്:

നെയ്ത തുണി: സിംഗിൾ ജേഴ്സി / വെലോർ / ഫ്ലാനൽ

സ്വീഡ് ഫാബ്രിക്

മൈക്രോ ഫൈബർ

തുകൽ

പരുത്തി

കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത തുണിത്തരങ്ങളും ലഭ്യമാണ്

ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യത്യസ്ത ഭാരത്തിലും നിറത്തിലും കട്ടിയിലും ഉള്ള ഫാബ്രിക് ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്.

008
009
012

ഞങ്ങൾ Dow Dupont (Intelifresh) അംഗീകൃത ഇൻസോൾ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയാണ്